STÖD & TJÄNSTER
 

Aktivt Hållbart Arbetsmiljöarbete - aha!K&H erbjuder handledning i ert systematiska arbetsmiljöarbete, vi kan också ta fram er arbetsmiljöhandbok
 

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (Arbetsmiljölagen kap. 3 §2)


Det kan vara svårt för arbetsgivaren att ha insyn i alla delar av verksamheten, särskilt vid större arbetsplatser eller om verksamheten bedrivs på olika orter. Då delegerar ledningen arbetsmiljöuppgifter till chefer. Som chef har man rätt till den utbildning och kompetensutveckling som man behöver för uppdraget. Hur man som chef fungerar har stor betydelse för resultaten och för medarbetarnas arbetssituation. Stöd i arbetet är viktigt för en som axlar ett chefsuppdrag.
 

Företagsanpassat stöd


Vi vet att många arbetsplatser upplever det svårt att starta upp och implementera ett bra arbetsmiljöarbete. Med ett välfungerande och systematiskt arbetsmiljöarbete lägger ni en bra grund för framtiden och verksamhetens hållbarhet. Vi kan hjälpa och stötta er helt utefter era behov och förutsättningar.
 


Övrigt som vi kan hjälpa till med
 

- ta fram er arbetsmiljöhandbok

- tolka och implemenetar arbetsmiljölagstiftningen

- implemenetera och utveckla arbetet med ISO 45001

- tillämpa metoder för att bedöma ergonomiska risker samt förslå och genomföra lämpliga åtgärder

- utföra och tolka mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer

- säkerställa att ett effektivt rehabiliterinsgarbete genomförs enligt gällande lag

- använda metoder för att identifiera brister samt skapa en god psykosocial arbetsmiljö

- använda verktyg som förebygger arbetsplatsolyckor

- rådgiva och utbilda inom arbetsmiljöområdet

- skapa en hjärtsäker arbetsplats


Fråga oss! Det vi inte kan, vet vi någon annan som kan!

Tillsammans skapar vi möjligheter för dig som arbetsplats att nå dit du vill. 


Årsprenumeration erbjuder vi nu dig som huvudman och förskolechef/rektor inom förskolan. Teckna en årsprenumeration på arbetsmiljöarbete i praktiken. I prenumerationen ingår stöd i from av rådgivning inom arbetsmiljö, lagar och regler, ergonomi, företagshälsovård eller stöd i att upprätta kontakt med läkare eller psykolog. Det ingår service som innebär att en  arbetsmiljöingenjör finns ute på er arbetsplats och tillsammans med er genomför en arbetsmiljörond och det ingår kunskap såsom föreläsning och nyhetsutskick. 

Vill du ha information om årsprenumerationÖvriga tjänster för förskolan:

- Ergonomi för förskola

- Krishantering för förskola

- Systematiskt arbetsmiljöarbete för förskola

- Kollegial handledning med syfte att synliggöra och stödja förskolans uppdrag

- Hjärtsäker förskola - Barn HLR

VANLIGA FRÅGOR & SVAR:

Vanliga FRÅGOR och SVAR som rör hållbart arbetsmiljöarbete.
 

FRÅGA: Min fråga gäller dokumenteringen i arbetsmiljöarbetet. Behöver jag arkivera de handlingsplaner som  upprättas i samband med mitt kontinuerliga arbetsmiljöarbete (när handlingsplanen är avklarad)?

SVAR: Det finns inga regler i arbetsmiljölagstiftningen som säger hur länge handlingsplaner ska sparas.
Man kan generellt säga att man ska spara dessa dokument så länge det finns åtgärdspunkter kvar att lösa.
Har man ännu inte gjort den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet så ska handlingsplanen finnas kvar.  


 

FRÅGA: Har en fråga som rör dokumenten i arbetsmiljöarbetet. Spelar det någon roll om våra arbetsmiljödokument är i digital form eller måste dem vara i fysisk form.

SVAR: Svaret beror naturligtvis på vilka "arbetsmiljödokument" du menar. Det finns inte någon generell regel om att allt ska finnas i pappersform.
Läs mer AFS 2001:1 


FRÅGA: Kan vi förebygga sjukdom genom ett bra arbetsmiljöarbete?

SVAR: Man kan gå så långt att till och med säga att en hjärtinfarkt kommer inte över en natt den börjar långt innan. Vi blir heller inte utbrända över en natt. Men om det händer är det viktigt att ha beredskap som att man hjärtsäkrar sin arbetsplats. Med hjärtlungräddningsutbildning, hjärtstartare och en rutin för första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)


FRÅGA: Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

SVAR: Alla våra utbildningar anpassas efter behov. Men målet är att deltagarna ska få en orientering i regelverket och hur man omsätter arbetsmiljöarbetet i praktiken men framförallt är syftet att ni ska få en frisk och hållbar arbetsplats.


FRÅGA: Konkret, hur kan vi få till ett aktivt och hållbart arbetsmiljöaarbete?

SVAR: Att börja med att så många som möjligt på arbetsplatsen har kunskap inom ansvar, samverkan, lagar och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö och fysisk arbetsmiljö. Men också att alla förstå sambandet mellan hälsa och arbete. Och sedan att man har tydliga och hanterbara arbetsmiljörutiner som är tillgängliga för alla. Det ska kännas inspirerande och motiverande att jobba för ett hållbart arbetsmiljöarbete. Så kunskap, förståelse och rutiner.


FRÅGA: Det tar så mycket tid, känns så stort det här med att bygga upp ett hållbart arbetsmiljöarbete, kan jag göra det enklare?

SVAR: Ett viktigt motiv för att bygga upp ett hållbart arbetsmiljöarbete är faktiskt att det förbättrar verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Det går att ta fram lönsamhetskalkyler för investeringar för ett hållbart arbetsmiljöarbete som för vilken annan investering som helst. Målet är att det ska vara enkelt och meningsfullt.


FRÅGA: Vad har jag som arbetsgivare för ansvar när det gäller arbetsmiljöarbete?

SVAR: Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, 
(www.av.se).


FRÅGA: Hur går en arbetsmiljöinspektion till? 

SVAR: Arbetsmiljöverkets inspektioner går bland annat ut på att stärka din arbetsplatsförmåga att förebygga risker. Samtidigt får arbetsgivaren besked om vad som behöver rättas till. Oftast kontaktar arbetsmiljöverket dig innan besöket via brev, mejl eller telfon. Då informerar dem också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Dem har dock rätt att komma oanmälda. Inspektionen är ett viktigt tillfälle för dialog mellan arbetsplatsen och arbetsmiljöverket. Inspektören visar och förklarar och du har möjlighet att ställa frågor kring ert abetsmiljöarbete.