Arbetsmiljöutbildning för chefer
i Malmö 22 maj

Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Det här utbildningstillfället/ träningstillfället ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken.

Kris & Hjärta Färdig-38

Träningstillfället/utbildningen vänder sig till den som vill bli tryggare i sin roll som ledare, genom att öka kunskapen om ansvar, roller och skapa förståelse för praktiskt arbetsmiljöarbete. Deltagarna får rätt förutsättningar för sitt vardagliga arbetsmiljöarbete.

Att investera i en arbetsmiljöutbildning är en framåtsyftande åtgärd som gynnar både företaget och medarbetarna. Målgruppen är chefer med personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter och det finns möjlighet  att söka delfinansiering från AFA, för den här utbildningen.

1080 kock o tjman_ver1 b

Jag som håller i kursen

Kris & Hjärta Färdig sociala medier-77

Maria Sundqvist
Arbetsmiljöingenjör
Kris & Hjärta

Som utbildare med stor erfarenhet inom utbildning och arbetsmiljö, drivs jag av att skapa en inspirerande lärande miljö.

Den pedagogiska formen är inspirerad från Active Learning Classroom (ALC). Möbleringen är i mindre grupper för att inbjuda till en interaktiv miljö och samarbete. Deltagarnas inlärningsprocess är i fokus och jag som utbildningsledare agerar som en katalysator och handledare under dagen. Lokalen är ljus, luftig och inbjuder till kreativitet och ett bra lärande.

En dag full med mycket ny kunskap och många verktyg att ta med tillbaks till arbetsplatsen för att driva arbetsmiljöarbetet framåt.

  En dag där du får du stöd,  ledarverktyg och ny kunskap i din roll som chef och du får utbyta och dela erfarenheter från andra chefer.

En personlig engagerande och aktiv dag!

 

Innehåll och mål

Innehåll:

 • Vi diskuterar begreppet arbetsmiljö och undersöker vilka riskfaktorer som är viktiga att förhålla sig till i arbetsmiljöarbetet och vilka friskfaktorer som underlättar arbetet med att skapa en bra och säker arbetsmiljö
 • Tillsammans tränar vi på att genomföra riskbedömningar
 • Vi kopplar på lagstiftningen för att underlätta vilka åtgärder som vi kan ta till för att skapa en hållbar och säker arbetsmiljö
 • Att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt, men hur gör man
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Samordningsansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppgiftsfördelning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Gränslöst arbete, digitalisering, hur påverkar det oss?
 • Personlig handlingsplan

Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter

 

 

Mål:

Efter utbildningen ska deltagarna förstå betydelsen av arbetsmiljön och dess inverkan på individens, gruppens och verksamhetens framgång samt

 • förstå syftet med arbetsmiljölagstiftningen
 • förstå hur samverkan praktiskt kan fungera i vardagen med syfte att skapa delaktighet i kulturen kring att få en bra arbetsmiljö
 • veta vad arbetsgivarens ansvar innebär och vad brott mot regler kan leda till
 • förståelse och kunskap kring samtidens arbetsmiljöutmaningar
 • veta hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön, hur man utvecklar och implementerar förebyggande strategier och vilka roller och skyldigheter som finns i detta arbete
 • praktiskt tränat på metoder för riskbedömning

 

 

 

 • Varför: För dig som chef med ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Var: Stora Varvsgatan 6a, Malmö

 • För: För dig som chef med personalansvar

 • Pris: 4 990 kr exkl. moms, frukost, lunch och fika ingår.

 • När: 22 maj 2024 kl 9-16

Varför utbilda chefer i arbetsmiljö?

Ett lagkrav, arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om – regler som har betydelse för arbetsmiljön, – fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, – åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Få rätt verktyg för att effektivt få ut engagemanget och det systematiska arbetsmiljöarbete i hela organisationen, som en naturlig del i chefens och medarbetarnas vardag.

Riskminimering: En kunnig chef ökar förutsättningarna för ett bra arbetsmiljöarbete.  Detta leder till minskade kostnader för sjukskrivningar och eventuella skadeståndskrav.

Strategiskt beslutsfattande: En chef som är insatt i arbetsmiljö frågor kan ge strategisk input till ledningen utifrån interna data, branschtrender och lagstiftning. För  arbetsgivaren är det en ovärderlig tillgång när man ska fatta rätt beslut och nå önskade resultat.

Ökad produktivitet: En god arbetsmiljö bidrar till ökad motivation och välbefinnande bland medarbetarna.När det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vardagen ger det högre produktivitet och bättre lönsamhet.

Minskad personalomsättning: En kultur där medarbetarnas välbefinnande tas på allvar attraherar rätt kompetens, minskar personalomsättningen och stärker organisationens image som arbetsgivare.