logga utan undertext-4

Höst 2017

 

20 oktober 2017

Min resa till arbetsmiljöingenjör är nu inne på det andra året. Under våren var det praktik. Nu har vi precis tagit oss igenom kemiska arbetsmiljöfaktorer. Att ha kunskap inom detta område är av största vikt då det finns många kemiska ämnen och produkter ute på våra arbetsplatser som kan skapa ohälsa. Att stödja arbetsgivare i arbetet med att identifiera kemiska riskkällor, riskbedöma och få bort riskerna från arbetsplatsen är ett viktigt uppdrag. Att känna till regelverket kring kemiska ämnen inom arbetsmiljön tex såsom Reach-förordningen är av största vikt. Regelverket talar om för oss hur vi ska göra för att undvika ohälsa och olyckor.

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Belastningsergonomiområdet avverkat.
Enligt Ergonomisällskapet Sveriges beskrivning är ergonomi ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system.

För att nå framgång med ergonomiarbetet behövs det att man tar sig an både  individen, organisationen och gör detta utifrån ett samhällsperspektiv. Samhället rymmer lagar och förordningar som man ska föra över och arbeta in i sin egen organisation och få människorna på arbetsplaten att känna sig motiverade att följa. 
Kostnader för sjukskrivningar och rehabiliterin är höga i Sverige, både för individen, företaget och samhället. En stor del beror på felaktiga belastningar i arbetet. 

Läs hela inlägget »

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Nu har det gått en månad till och nu har det varit fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Ett stort och  viktigt ämne. 2016 dog 43 människor ute på sin arbetsplats (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/statistik-om-dodsolyckor-i-arbetet/). Genom att arbeta fram en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen kanske vi har färre i statistiken nästa år.

Två delar som är viktiga när man skapar en säkerhetskultur:
1. Att säkerhet prioriteras högt av såväl chefer som anställda, även när det står i konflikt med andra av organisationens mål.
2. Att alla i organisationen är involverade och engagerade i, och känner ett gemensamt ansvar för, säkerheten. 

Läs hela inlägget »

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Då var blocket psykosocial arbetsmiljö avklarad. 
Funderar på vad som är bra att veta när en arbetsplats ska börja arbeta medvetet med den psykosociala arbetsmiljön.
Lite enkelt formulerat men kanske kan det vara till nytta ändå:
1.Tydliggör bakgrunden till varför
2. Skapa en gemensam vision 
3. Tydliggöra vilka resurser som behövs och finns
4. Skapa de första stegen i form av en handlingsplan   

sen är man på god väg

Läs hela inlägget »

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Har precis tentat av OHSAS 18001 som är ett ledningssystem för arbetsmiljö innehållande dokumentation och arbetsverktyg i form av rutiner, mallar, instruktioner mm. Allt för att få arbetsmiljöarbetet att fungera och förbättras över tid. 
Att ha tydliga rutiner och beskrivningar underlättar och krävs för att kunna följa upp och förbättra men det viktigaste är att vi som befinner oss på en arbetsplats alltid har arbetsmiljöglasögon på oss så att vi kan upptäcka och förhindra att någon skadas, drabbas av ohälsa eller utsätts för kränkande situationer.

 

Läs hela inlägget »

Min resa till arbetsmiljöingenjör
Juridiken styr och stödjer, en slags support till oss. Tänker att regelverket fungerar som spelregler för hur vi ska bete oss i olika situationer och dessa spelregler talar också om för oss vilka konsekvenserna blir om vi bryter mot dessa. Den första lagstiftningen, som gällde arbetsmiljö kom redan 1889 och tog sikte på olika yrkesfaror inom såväl industri som hantverk. Utgångspunkten var precis som idag att ansvaret låg på arbetsgivaren. 1978 trädde arbetsmiljölagen i kraft. Arbetsmiljölagens ändamål är så enkelt som att vi ska förebygga ohälsa och olycka i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Som komplement till arbetsmiljölagen finns arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets författningssamling som består av ett åttiotal föreskrifter och beskriver i detalj spelreglerna. De är försedda med ett årtal och ett nummer. Efter att nu två dagar i skolan och fördjupning i regelverket, spelreglerna, kan jag ännu mer än innan känna att vi alla har bra förutsättningar för att skapa hållbara och friska arbetsplatser till och med mycket bra förutsättningar.

Här kommer ett tips från min lärare hur man kan läsa en föreskrift:
 

  • paragraf 1 och 2 beskriver oftast vilka den berör
  • glöm inte bort kommentarsdelen som ofta ger nyttig information
Läs hela inlägget »

Varför befinner jag mig under utbildning till arbetsmiljöingenjör och vem är jag?
Jag har arbetat som sjuksköterska i många år, varav de senaste 15 åren som intensivvårdssjuksköterska. Under denna tid har jag vid alltför många tillfällen vårdat människor som råkat ut för arbetsplats olyckor eller arbetsplatsohälsa. Med den arbets-och livserfarenhet jag har byggt upp samt genom att arbeta och utbilda mig inom arbetsmiljöområdet de senaste åren, har jag skapat en vilja och motivation att arbeta förebyggande mot arbetsplatsohälsa och främjande för friska arbetsplatser. Genom utbildningen till arbetsmiljöingenjör ser jag framemot att få nya vinklar och djup i min kunskap inom arbetsmiljöområdet.

Läs hela inlägget »"Vi skapar framgångsrika, friska och hållbara arbetsplatser.
Och vi älskar det."


"Kris & Hjärta är ett företag som tycker om att skapa friska, säkra och därmed hållbara och framgångsrika arbetsplatser. Vi fungerar som en sammanhållen resurs, där du som kund kan få utbildning, stöd och direkt hjälp, med allt som rör arbetsmiljön. Tillsammans skapar vi möjligheter för dig som arbetsplats att nå dit du vill.
Vi är ett personligt företag med hjärtat på rätt plats och vi gör alltid vårt bästa för att du som kund ska känna dig trygg med att anlita oss."

Maria Sundqvist 
Kris & Hjärta AB
 


 


Kris & Hjärtas kvalitetskedja

1. Kompetenskontroll, vi arbetar evidensbaserat. Ni som kund ska känna er helt trygga med att anlita oss. Vi utbildas fortlöpande inom respektive område och kvalitetssäkras.

2.  Kvalitetskontroll, genom utvärdering, uppföljning kan vi mäta resultat av genomförda tjänster

3. Servicekontroll, vi arbetar ständigt för att förbättra vår service till dig som kund. Det ska kännas enkelt och trevligt att samarbeta med oss  


Vi gör alltså vårt allra bästa för att du som kund ska känna dig trygg med att anlita oss. Har du åsikter eller funderingar tveka inte att kontakta oss. 

 För friska och hållbara arbetsplatser
 

 


Allisca Mind  
Sussane Lindgrens sätt att arbeta är tydligt och motiverande. Hon utstrålar energi och styrka och till detta har hon i sitt arbete ett ödmjukt förhållningssätt.
Allisca Mind arbetar med livsstilsfrågor, förebyggande av stress, stresshantering och uppföljning av preventiv- och andra stresshanteringsprogram. Tillsammans med Sussane arbetar vi för att ingen ska bli sjuk på jobbet, men det händer och då finns vi.

 

 
Ulrika Blom på
Arbetsrättsjouren
Arbetsrättsjouren är Sveriges ledande oberoende arbetsrättsspecialist för privatpersoner och företag. Kvalificerad rådgivning och individuellt stöd till arbetstagare och arbetsgivare oavsett bransch.   
Ställ din fråga
Vårt arbete tillsammans ger dig som kund en trygghet och helhet i din målsättning mot en säker och hållbar arbetsplats.

   

 


Fenix Nordic
Roger Ask, på Fenix Nordic arbetar med kundens brandsäkerhet i fokus. Roger säkerställer att riktlinjer följs och att kunden förstår riktlinjerna. Utdrag från utvärderingar efter Rogers utbildningar:
"Super, grymt, praktiskt, välstrukturerat, bra praktiska övningar!" Att göra svåra saker enkla är tillsammans vår filosofi Att effektivisera SAM och SBA det är att göra det enkelt.

 

 


 

JD säkerhet
Jerker Danielsson, 
diplomerad säkerhetschef på JD säkerhet. Det han inte kan om säkerhet är inte värt att veta. Håller riktigt intressanta föredrag.
Mångårig erfarenhet inom näringsliv, statliga myndigheter och kommuner vid förhandlingar och vid risk och konekvensanalyser i säkerhetsfrågor. Hur man arbetar proaktivt, säkert och tjänar på det, väck oss mitt i natten, så kan vi berätta det för dig.  
 

 

Heiman & CO AB
Anna Heiman, leg.sjukgymnast med specialistutbildning inom basalkroppskännedom. Är helt unik i sitt arbetsplatsupplägg. Har fokus på balansen mellan fysisk och psykisk hälsa. Hennes sätt att arbeta ger långsiktigt hållbara organisationer. Vårt arbete tillsammans med kunden är en framgång.

Belastningsergonomi AFS 2012:2  
Kris & Hjärtas arbetsmiljöpolicy

Kris & Hjärta är ett företag vars målsättning är att göra andra företag friska och hållbara. Detta arbete ska alltid vara begripligt, hanterbart och kännas meningsfullt.
Krav och ansvar på att leverera hållbara utbildningar och processer till våra kunder ligger högt ställda. För att leva upp till dessa krav och mer därtill så krävs att vi är ett friskt företag med ett hållbart och friskt varumärke. Det är vårt förtroende kapital.
Vi hanterar mänskliga resurser och måste hantera våra egna mänskliga resurser med stor respekt och förståelse för sambandet mellan hälsa och arbete.
Våra nycklar till en bra arbetsmiljö tillsammans med våra kunder och tillsammans med våra samarbetspartners och anställda är:

 

   1. Utvecklas tillsammans genom empati, samspel och kunskapsutbyte

   2. Genom ett metodiskt arbete och med respekt för processers tid förankra värderingar och synliggöra visioner genom att ständigt         arbeta för att skapa  delaktighet
   3. Öppenhet och ett ständigt arbete med att nå en bra dialog/kommunikation
   4. I möjligaste mån anpassa arbetet om arbetsförmågan eller hälsan är nedsatt
   5. Vårt uppdrag i fokus

Vi följer gällande lagstiftning och trots att vi är ett litet företag så ser vi arbetsmiljöarbetet som en naturlig del och som en förutsättning för en blomstrande verksamhet.
Vårt miljöansvar synliggörs genom att i det lilla alltid sträva efter minimal påverkan på jordklotet.
 
För en hållbar arbetsmiljö.

 följer gällande lagstiftning och andra krav. Miljö är något som genomsyrar Kris & Hjärta och för oss är det en självklarhet att detta arbetssätt sprids vidare till våra kunder på ett enkelt sätt. För oss är det viktigt att minimera vår miljöpåverkan genom att arbeta aktivt med miljö.

//Maria Sundqvist